به سایت شرکت تابان کامپوزیت کوشا خوش آمدید.

مخزن ذخیره کامپوزیتی

اهداف طرح:

تولید مخزن ذخیره کامپوزیتی 


موقعیت جغرافیایی:

استان تهران


زمان اجرای طرح:

سال 1402