به سایت شرکت تابان کامپوزیت کوشا خوش آمدید.

پروژه ها

Nozzle Plate

Nozzle Plate

GRP Sheet

GRP Sheet

GRVE Spool & Fitting

GRVE Spool & Fitting

GRVE Strainer

GRVE Strainer

مخازن کامپوزیتی ذخیره آب صنعتی

مخازن کامپوزیتی ذخیره آب صنعتی

مخزن 11000 لیتری حمل آب و فوم آتشنشانی

مخزن 11000 لیتری حمل آب و فوم آتشنشانی