به سایت شرکت تابان کامپوزیت کوشا خوش آمدید.

Nozzle Plate

Nozzle Plate
Nozzle Plate
نازل پلیت تجهیزی است که به عنوان صفحه نگهدارنده در مخازن فیلتر شنی و کارتریج فیلتر مورد استفاده قرار می گیرد . این صفحه علاوه بر دارا بودن استحکام مکانیکی و شیمیایی مناسب می بایست به صورت بسیار دقیقی طراحی و ساخته شود تا بتواند تعداد زیادی فیلتر را بر روی آن جایگذاری نمود.
Nozzle Plate
Nozzle Plate
نازل پلیت تجهیزی است که به عنوان صفحه نگهدارنده در مخازن فیلتر شنی و کارتریج فیلتر مورد استفاده قرار می گیرد . این صفحه علاوه بر دارا بودن استحکام مکانیکی و شیمیایی مناسب می بایست به صورت بسیار دقیقی طراحی و ساخته شود تا بتواند تعداد زیادی فیلتر را بر روی آن جایگذاری نمود.

اهداف طرح:

باز طراحی ، آنالیز تحلیل تنش و تولید صفحات Nozzle Plate مربوط به مخازن Cartridge Filter

موقعیت جغرافیایی طرح:

بندر عباس

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی و تولید 4 عدد صفحه Nozzle Plate از جنس GRVE