به سایت شرکت تابان کامپوزیت کوشا خوش آمدید.

صافی کامپوزیتی

اهداف طرح:

تولید صافی کامپوزیتی برج کوئنج واحد اسید


موقعیت جغرافیایی:

استان کرمان


فعالیت های اجرایی:

ساخت صافی های GRVE 


زمان اجرای طرح:

سال 1402